RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Prestige BOX gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz innymi, mającymi zastosowanie przepisami, a także zwraca szczególną uwagę na ich ochronę, mając na celu utrzymanie Państwa zaufania. Państwa dane osobowe, odnoszące się do Państwa jako osób fizycznych, nie będą przekazywane do osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do realizacji zamówionych usług.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, zawierającym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

DANE OSOBOWE I ICH UŻYTKOWANIE

Prestige BOX gromadzi i przetwarza informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa, od naszych agentów, z którymi współpracujemy lub od osób trzecich, które w Państwa imieniu zawierają z nami umowę, aby korzystać z naszych usług. Prestige BOX może gromadzić następujące informacje: Państwa imię i nazwisko, datę urodzenia, wiek, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres e-mail, datę ważności i numer dokumentu podróży, podpis, numer rachunku bankowego oraz informacje dotyczące karty kredytowej. Zgromadzone dane osobowe są przechowywane pod postacią elektroniczną oraz w formie papierowej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegnięcia nadużyciu tych danych. Prestige BOX będzie korzystać z danych osobowych, dostarczonych przez Państwa drogą mailową, wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań.

REZERWACJA I ŚWIADCZENIE ZAMÓWIONYCH USŁUG

W celu realizacji zamówionych usług Prestige BOX musi udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, czyli partnerom, którzy będą odpowiedzialni za ochronę tych danych osobowych. Państwa dane mogą zostać przekazane do: drukarni, lub firm współpracujących przy wykonaniu usługi.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prestige BOX gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe m. in. w takich celach jak: zawieranie umów w celu realizacji zamówionych usług, informowanie o usługach, ofertach i produktach Prestige BOX, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych. Prestige BOX gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z wyrażoną na to przez Państwa zgodą.

PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obecnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  • uzyskania informacji, jakie dane osobowe posiada Prestige BOX i przez kogo te dane zostały zgromadzone; uzyskania informacji dotyczącej celu przetwarzania danych, osób zarządzających przetwarzaniem danych i osób przetwarzających te dane oraz dotyczącej osób, którym wspomniane dane mogą być udostępniane;
  • korekty Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne;
  • zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Prestige BOX, jeśli informacje te nie są już konieczne do konkretnych celów;
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez stosowne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
  • wniesienia skargi odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Prestige BOX;
  • wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Stosowne zapytanie mogą Państwo przesłać na adres: biuro@prestigebox.com.pl.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prestige BOX przechowuje Państwa dane osobowe maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu rozwiązania umowy między Państwem a tymże Biurem, z wyjątkiem sytuacji, w których stosowne przepisy krajowe lub europejskie przewidują dłuższy okres przechowywania danych. Biuro Prestige BOX nie będzie przechowywało Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne i będzie przetwarzało je wyłącznie w celach, w których dane te zostały zgromadzone.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH

W przypadku wprowadzenia zmian w polityce prywatności, na niniejszej stronie internetowej zostanie opublikowane powiadomienie.